Kubernetes prakticky: perzistentní storage pro stateful situace

Kontejnery v Kubernetes jsou naprosto ideální pro stateless služby. Pokud potřebujete držet state, použijte plně spravované služby Azure jako jsou databáze, fronty nebo objektová storage. Přesto někdy můžete mít potřebu ukládat data v kontejnerech tak, že pod tím bude perzistentní storage. Tak jak si ve storage vytvoříte Volume pro připojení k VM, víte že je spolehlivý, redundantní a po odstranění VM tam data stále jsou, tak můžete chtít používat storage v kontejnerech. Jak na to?

Perzistence a stav v kontejnerech v Kubernetes

První moje doporučení je v co nejvíc službách to jde žádný state nemít. Pokud to vaše byznys logika umožňuje, tak ať jsou to bezestavové idempotentní funkce. Něco se jich zeptáte, ony se třeba někam podívají nebo budou něco počítat a vyplivnou výsledek. Mezi jejich voláním netřeba držet žádný state. U některých funkcí je to přirozený způsob, například webový frontend, který má za úkol vygenerovat stránku a veškerý state je buď v backendu nebo naopak na straně klienta.

Pokud potřebujete držet nějaký stav mezi voláními navrhuji jako druhou cestu co do preference tento stav externalizovat. Můžete třeba místo držení stavu jako takového zapisovat změny stavu (události) třeba do Azure Event Hub a implementovat tak Event Sourcing pattern. Možná je state jednoduchý a dočasný, třeba obsah nákupního košíku, a pak použijte Azure Redis. Dlouhodobější stav držte v Azure Cosmos DB (s možností MongoDB, SQL, Gremlin či Cassandra API), Azure Database fo MySQL, PostgreSQL, MariaDB nebo Azure SQL. Provázání komponent či událostně řízené systémy krásně rozjedete s Azure Queue, Azure Service Bus, Azure Event Grid a tak podobně. Statický obsah webu můžete servírovat rovnou z Azure Blob Storage případně v kombinaci s Azure CDN. Zkráta proč se trápit se stavem v Kubernetes, když jsou krásné hotové služby s SLA běžně na úrovni 99,99% a je to bez práce a přemýšlení.

Ani jedno neberete? Například máte aplikaci postavenou na databázi, která v Azure jako plně spravovaná služba zatím není? Či se váš distribuovaný systém neobejde bez koordinace v Etcd či Consul? Nebo potřebujete perzistenci a máte masivní požadavky na propustnost a latenci? V takový okamžik je rozhodně na místě použít perzistentní storage v Kubernetes.

V dnešním díle se budeme věnovat jen a pouze perzistentní storage. Z pohledu Compute je klasický Deployment v Kubernetes vhodný pro stateless služby, ne pro ty stavové. Často totiž potřebujete trochu jemnější chování ke stavové aplikaci (nepříklad nesestřelovat náhodně mastera databáze, nepřejmenovávat uzly a tak podobně). O tom a konceptu StatefulSetů někdy příště.

Disková storage s Azure Disk

V Kubernetes můžete mapovat existující storage staticky ke kontejneru, ale to není moc praktické. Lepší je nechat Kubernetes přímo vytvářet storage prostředky v podvozku (tedy v Azure) a ty pak přiřazovat kontejnerům. K tomu používá koncept StorageClass, což berte jako jakýsi driver do IaaS vrstvy. Podívám-li se do svého AKS clusteru jsou už tam pro mne dva drivery připraveny:

kubectl get storageclasses
NAME        PROVISIONER        AGE
default (default)  kubernetes.io/azure-disk  4d
managed-premium   kubernetes.io/azure-disk  4d

Je to impementace postavená na Azure Disk, tedy datové disky tak, jak je znáte v IaaS (tedy disky pro VM) s tím, že driver na nich sám vytvoří Linuxový souborový systém. Výchozí třída je Azure Disk ve variantě Standard (HDD) a druhá možnost je managed-premium, což je dražší verze s SSD. Disky implementovaná storage má určité výhody a nevýhody, ale k tomu později.

Tahle vypadá YAML předpis pro vytvoření nového disku přímo z Kubernetes.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: my-azure-disk
 annotations:
  volume.beta.kubernetes.io/storage-class: managed-premium
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi

Uložím si jak volumeDisk.yaml a aplikuji. Hned si vypíšu objekty PresistentVolumeClaim:

kubectl apply -f volumeDisk.yaml
persistentvolumeclaim "my-azure-disk" created

kubectl get pvc
NAME      STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS   AGE
my-azure-disk  Pending                    managed-premium  15s

Výborně, pracuje se na tom. Po chvilce se v mé AKS resource group (té s vlastními zdroji, která se vytvořila při deploymentu AKS - začíná písmeny MC) objeví nový Azure Disk.

A skutečně - vidět to je i v Kubernetes.

kubectl get pvc
NAME      STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS   AGE
my-azure-disk  Bound   pvc-855de564-5c59-11e8-81c9-0a58ac1f101d  5Gi    RWO      managed-premium  1m

Tohoto disku teď využít a namapovat k Podu. Takhle bude vypadat ten můj:

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: ubuntu
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tutum/curl
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]
   volumeMounts:
   - mountPath: "/mnt/azure"
    name: volume
 volumes:
  - name: volume
   persistentVolumeClaim:
    claimName: my-azure-disk

Uložím jako soubor podVolumeDisk.yaml a aplikuji:

kubectl apply -f podVolumeDisk.yaml

Jakmile mi kontejner naběhne, v cestě /mnt/azure bych měl psát ve skutečnosti do perzistentního Azure Disk. Vytvořím tam tedy soubor a rovnou si ověřím, že ho můžu přečíst.

kubectl exec ubuntu -- bash -c 'echo Tohle jsou moje data > /mnt/azure/soubor.txt'
kubectl exec ubuntu -- cat /mnt/azure/soubor.txt
Tohle jsou moje data

Výborně. Teď pojďme Pod zlikvidovat.

kubectl delete -f podVolumeDisk.yaml

Ou. Pokud bychom nepoužívali žádný Volume nebo použili nějaký neperzistentní (tedy ne ze storage, ale z lokálního file systému), měli bychom problém (buď jsme rovnou naprosto bez dat nebo zůstávají zapomenuté někde ve file systému hostitele, kde je budeme složitě hledat a s havárií hostitele jsou nenávratně pryč). Naštěstí jsme ale psali do Azure Disk. Vytvořme tedy Pod znovu a podívejme se, že na přimapovaném disku data stále jsou.

kubectl apply -f podVolumeDisk.yaml

kubectl exec ubuntu -- cat /mnt/azure/soubor.txt
Tohle jsou moje data

Je to tak! Pokud chcete, vyzkoušejte si ještě možnost změnit u souboru oprávnění (chmod). Uvidíte, že to půjde a nastavení zůstane uchováno přímo ve storage.

Tím se dostáváme k zásadním výhodám a nevýhodám implementace přes Azure Disk.

Výhody jsou dvě hlavní - máte možnost použít SSD, které je velmi rychlé a za druhé systém plně podporuje Linux permissions ve vší flexibilitě.

Nevýhody? Trvá nějakou dobu, než se disky vytvoří a/nebo připojí (nic hrozného, ale desítky vteřin to být mohout). Platíte za disk bez ohledu na to, jak ho reálně používáte - sazby jsou zaokrouhleny na velikosti typu 32, 64, 128, 256, 512, 1TB, 2TB, 4TB). Třetí nevýhodou je fakt, že disk může být současně připojen jen do jednoho Podu. Není tedy vhodný na sdílení nějakých perzistentních dat (u DB budete nějakou synchronizaci v clusteru dělat na úrovni DB, takže sdílet nic stejně nechcete, ale třeba u statického obsahu vaší webovky by to smysl docela dávalo).

Bude tedy dobré vyzkoušet si i druhou možnost - použít Azure Files jako perzistentní storage pro Kubernetes.

Souborová storage s Azure Files

Druhou alternativou pro perzistentní storage je použití Azure Files. Nejprve si vytvoříme storage account v resource group, ve které jsou zdroje našeho clusteru (AKS vytvořilo RG s názvem něco jako MC_vášcluster_vášcluster_location).

az storage account create -g MC_aks_aks_westeurope \
 -n mujaksshare \
 --sku Standard_LRS

Příslušná storage class není v AKS vytvořena "od výroby", tak ji jednoduše založíme:

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: managed-files
provisioner: kubernetes.io/azure-file
parameters:
 storageAccount: mujaksshare

Soubor uložím jako storageClass.yaml a aplikuji.

kubectl apply -f storageClass.yaml

Máme připraveno.

kubectl get storageclasses
NAME        PROVISIONER        AGE
default (default)  kubernetes.io/azure-disk  4d
managed-files    kubernetes.io/azure-file  13s
managed-premium   kubernetes.io/azure-disk  4d

Vytvořme tedy takový Volume použitím PersistentVolumeClaim. Abychom viděli rozdíl, zvolíme AccessMode podporující připojení do vícero Podů.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: muj-share
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 storageClassName: managed-files
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi

Uložíme jako volumeFiles.yaml a pošleme do Kubernetes.

kubectl apply -f volumeFiles.yaml

Vypišme si teď tohle PVC:

kubectl get pvc
NAME    STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
muj-share  Bound   pvc-90eea1d9-5cab-11e8-81c9-0a58ac1f101d  5Gi    RWX      managed-files  7s

Všimněte si, že se v naší storage založil nový share.

Vytvoříme si teď dva Pody, které budou oba mít namapovaný náš share.

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: ubuntu1
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tutum/curl
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]
   volumeMounts:
   - mountPath: "/mnt/azure"
    name: volume
 volumes:
  - name: volume
   persistentVolumeClaim:
    claimName: muj-share
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: ubuntu2
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tutum/curl
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]
   volumeMounts:
   - mountPath: "/mnt/azure"
    name: volume
 volumes:
  - name: volume
   persistentVolumeClaim:
    claimName: muj-share

Uložím jako podVolumeFiles.yaml a aplikuji.

kubectl apply -f podVolumeFiles.yaml

Vytvořme v prvním Podu soubor ve Volumu.

kubectl exec ubuntu1 -- bash -c 'echo Tohle jsou moje data > /mnt/azure/soubor.txt'

Všimněte si, že je v Azure Files vidět. To je zajímavá výhoda, protože se můžeme jednoduše připojit do stejného share i mimo Kubernetes klasicky CIFS/SMB  protokolem z Linuxu i Windows!

Soubor můžeme přečíst i z druhého Podu.

kubectl exec ubuntu2 -- cat /mnt/azure/soubor.txt
Tohle jsou moje data

To je tedy druhá výhoda - sdílení.

Ukažme si nevýhodu - Azure Files nedokáží uchovat Linuxové permissions.

kubectl exec ubuntu1 -- chmod 500 /mnt/azure/soubor.txt

kubectl exec ubuntu1 -- ls -l /mnt/azure
total 1
-r-xr-xr-x 1 root root 21 May 21 04:08 soubor.txt

 

Kubernetes tedy má koncept perzistentní storage a AKS přichází s připravenými drivery do spodní IaaS ve formě Azure Disk a/nebo Azure Files. Někdy příště se podíváme jak toho využít pro stavové aplikace v kombinaci s compute konstruktem StatefulSet. Vyzkoušejte si AKS v Azure ještě dnes.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes