Helm - váš package manager pro Kubernetes

Kubernetes v rámci Azure Container Service je skvělé řešení pro vaše kontejnerizované aplikace. Jenže co když ta se skládá z několika komponent ať už technologických (web, cache, databáze, ...) nebo s byznys logikou (mikroslužby)? Jak koordinovaně nasadit, upgradovat a rollbackovat celé aplikace bez nutnosti řešit každý dílek zvlášť? V Linuxu máte package manager jako je apt nebo yum. Existuje něco podobného pro Kubernetes? Ano a jmenuje se Helm. Vyzkoušejme si dnes.

Deis, Helm a k čemu to je

Jak už jsem v úvodu psal moderní aplikace se typicky skládá z několika technologických i byznysových komponent. Kubernetes se dokáže parádně postarat o běh a deployment komponent (kontejnerů), ale jak koordinovaně řešit aplikaci jako celek? Open source firma Deis, která je dnes po akvizici součástí Microsoft, vyvynula řešení Helm - "package manager" pro Kubernetes. Celou aplikaci pak dokážete popsat (vytvořit Chart) a tu pak lze jednoduše nasadit i upgradovat.

Sestavme si Kubernetes s Helm a vyzkoušejme

Protože se mi nechce stavět si Kubernetes cluster sám, použiji Azure Container Service. Ta pro vás připraví cluster na základě best practice v Azure, je to plně open source řešení a celá služba je zdarma (platíte jen za použité VM zdroje). Cluster naběhne s řadou hotových integrací, například CNI pluginu pro Azure networking, takže z Kubernetes jednoduše ovládáte i Azure Load Balancer a nemusíte tunelovat provoz (napojíte se na Azure networking, respektive VNet).

Sestavme si Kubernetes cluster s využitím Azure CLI 2.0. Nejprve vytvoříme Resource Group.

az group create -n kube -l westeurope

Následně spustíme vytvoření clusteru Kubernetes. Já zvolím řešení z jedním masterem (nepotřebuji teď redundanci control plane, nicméně stačí zvolit číslo 3 a máte ji - postup je stejný) a trojicí agent nodů s Linux (Kubernetes v Azure podporuje i Windows nody, pokud chcete orchestrovat svět Windows kontejnerů). Použiji vlastní SSH klíč, ale můžete nechat ACS rovnou nějaké vygenerovat, pokud nemáte.

az acs create --orchestrator-type=kubernetes --resource-group kube --name=mujkubernetes --agent-count=3 --ssh-key-value "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDFhm1FUhzt/9roX7SmT/dI+vkpyQVZp3Oo5HC23YkUVtpmTdHje5oBV0LMLBB1Q5oSNMCWiJpdfD4VxURC31yet4mQxX2DFYz8oEUh0Vpv+9YWwkEhyDy4AVmVKVoISo5rAsl3JLbcOkSqSO8FaEfO5KIIeJXB6yGI3UQOoL1owMR9STEnI2TGPZzvk/BdRE73gJxqqY0joyPSWOMAQ75Xr9ddWHul+v//hKjibFuQF9AFzaEwNbW5HxDsQj8gvdG/5d6mt66SfaY+UWkKldM4vRiZ1w11WlyxRJn5yZNTeOxIYU4WLrDtvlBklCMgB7oF0QfiqahauOEo6m5Di2Ex" --dns-prefix mujkubernetes --agent-vm-size Standard_A1_v2 --admin-username tomas

Teď stačí jen čekat. Následně si nainstalujte kubectl, tedy příkazovou řádku pro Kubernetes. To můžete udělat přímo z Azure CLI.

sudo az acs kubernetes install-cli 

Tím máme nainstalováné kubectl. Přímo ze své stanice můžeme ovládat Kubernetes cluster, stačí si stáhnout údaje o konektivitě a klíče. I to pro vás udělá Azure CLI.

az acs kubernetes get-credentials --resource-group=kube --name=mujkube

Pokud všechno dopadlo dobře, jste ve svém Kubernetes clusteru.

tomas@jump:~$ kubectl get nodes
NAME          STATUS           AGE    VERSION
k8s-agent-6d417f1c-0  Ready           7m    v1.6.6
k8s-agent-6d417f1c-1  Ready           6m    v1.6.6
k8s-agent-6d417f1c-2  Ready           6m    v1.6.6
k8s-master-6d417f1c-0  Ready,SchedulingDisabled  7m    v1.6.6

Teď si můžeme stáhnout helm příkazovou řádku.

wget https://kubernetes-helm.storage.googleapis.com/helm-v2.5.0-linux-amd64.tar.gz
tar -xvf helm-v2.5.0-linux-amd64.tar.gz
sudo mv linux-amd64/helm /usr/bin/

Proveďme potřebnou inicializaci (Helm nainstaluje svou serverovou část) a updatujme repozitář.

helm init
helm repo update

Vyzkoušejme si teď nějaký z veřejných Helm balíčků, například Wordpress. Ten se bude skládat z kontejneru s databází, který bude mít jen interní adresu. Dále s webovou částí, která si vezme externí adresu - tedy zažádá si o ni (Kubernetess Ingress) a Kubernetes díky Azure pluginu zavolá samotný Azure a vytvoří novou veřejnou IP adresu na balanceru. Součástí Helm mohou být i další vstupní parametry, v mém případě například heslo do blogu a jeho název.

tomas@jump:~$ helm install stable/wordpress --name mujwp --set wordpressUsername=tomas,wordpressPassword=Azure12345678,wordpressBlogName=Muj-super-blog
NAME:  mujwp
LAST DEPLOYED: Mon Jun 26 08:44:43 2017
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED

RESOURCES:
==> v1/Secret
NAME       TYPE  DATA AGE
mujwp-mariadb  Opaque 2   2s
mujwp-wordpress Opaque 3   2s

==> v1/ConfigMap
NAME      DATA AGE
mujwp-mariadb 1   2s

==> v1/PersistentVolumeClaim
NAME       STATUS  VOLUME                  CAPACITY ACCESSMODES STORAGECLASS AGE
mujwp-wordpress Bound  pvc-b48a4780-5a4b-11e7-bfac-000d3a250d6e 10Gi   RWO     default    2s
mujwp-mariadb  Pending default                  2s

==> v1/Service
NAME       CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP PORT(S)           AGE
mujwp-mariadb  10.0.65.25      3306/TCP          2s
mujwp-wordpress 10.0.200.140   80:32674/TCP,443:32156/TCP 2s

==> v1beta1/Deployment
NAME       DESIRED CURRENT UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
mujwp-mariadb  1    1    1      0     2s
mujwp-wordpress 1    1    1      0     2s


NOTES:
1. Get the WordPress URL:

 NOTE: It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
    Watch the status with: 'kubectl get svc --namespace default -w mujwp-wordpress'

 export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default mujwp-wordpress -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
 echo http://$SERVICE_IP/admin

2. Login with the following credentials to see your blog

 echo Username: tomas
 echo Password: $(kubectl get secret --namespace default mujwp-wordpress -o jsonpath="{.data.wordpress-password}" | base64 --decode)

Jak vidíme Helm nasadil dva kontejnery - jeden s webem a jeden s databází. Externí IP adresa je pending, takže musíme chvilku počkat, až se Kubernetes a Azure Load Balancer domluví. Po chvilce najdeme IP adresu takto:

tomas@jump:~$ kubectl get services
NAME       CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)           AGE
kubernetes    10.0.0.1          443/TCP           1h
mujwp-mariadb   10.0.65.25         3306/TCP           1h
mujwp-wordpress  10.0.200.140  137.116.197.194  80:32674/TCP,443:32156/TCP  1h

Připojím se na tuto IP adresu a můj blog je nahoře.

Mohu se přihlásit údaji, které jsme specifikovali při spuštění a můžeme začít psát články.

Podívejme se Helmu pod kapotu

Chcete si vytvořit vlastní Helm balíček? Dobrý způsob jak se to naučit je podívat se pod kapotu nějakému hotovému, jako například už vyzkoušený wordpress. Ten se nachází v Helm cache, tak si ho rozbalme a prozkoumejme jeho strukturu.

tar -xvf .helm/cache/archive/wordpress-0.6.6.tgz

Jednotlivé součástky Helmu se nazývají Chart. Wordpress Chart má dependency na Chart s mariadb. Tuto závislost najdeme v souboru requirements.yaml:

tomas@jump:~/wordpress$ cat requirements.yaml
dependencies:
- name: mariadb
 version: 0.6.3
 repository: https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com/

Tak například onen Chart pro databázi obsahuje v adresáři templates šablony pro Kubernetes, které Helm při deploymentu vyplní v závislosti na konfiguračních parametrech. Tak například takhle vypadá samotný deployment template:

tomas@jump:~/wordpress$ cat charts/mariadb/templates/deployment.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "fullname" . }}
  chart: "{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}"
  release: "{{ .Release.Name }}"
  heritage: "{{ .Release.Service }}"
spec:
 template:
  metadata:
   labels:
    app: {{ template "fullname" . }}
   annotations:
    pod.alpha.kubernetes.io/init-containers: '
     [
      {
       "name": "copy-custom-config",
       "image": "{{ .Values.image }}",
       "imagePullPolicy": {{ .Values.imagePullPolicy | quote }},
       "command": ["sh", "-c", "mkdir -p /bitnami/mariadb/conf && cp -n /bitnami/mariadb_config/my.cnf /bitnami/mariadb/conf/my_custom.cnf"],
       "volumeMounts": [
        {
         "name": "config",
         "mountPath": "/bitnami/mariadb_config"
        },
        {
         "name": "data",
         "mountPath": "/bitnami/mariadb"
        }
       ]
      }
     ]'
  spec:
   containers:
   - name: {{ template "fullname" . }}
    image: "{{ .Values.image }}"
    imagePullPolicy: {{ .Values.imagePullPolicy | quote }}
    env:
    - name: MARIADB_ROOT_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "fullname" . }}
       key: mariadb-root-password
    - name: MARIADB_USER
     value: {{ default "" .Values.mariadbUser | quote }}
    - name: MARIADB_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "fullname" . }}
       key: mariadb-password
    - name: MARIADB_DATABASE
     value: {{ default "" .Values.mariadbDatabase | quote }}
    - name: ALLOW_EMPTY_PASSWORD
     value: "yes"
    ports:
    - name: mysql
     containerPort: 3306
    livenessProbe:
     exec:
      command:
      - mysqladmin
      - ping
     initialDelaySeconds: 30
     timeoutSeconds: 5
    readinessProbe:
     exec:
      command:
      - mysqladmin
      - ping
     initialDelaySeconds: 5
     timeoutSeconds: 1
    resources:
{{ toYaml .Values.resources | indent 10 }}
    volumeMounts:
    - name: data
     mountPath: /bitnami/mariadb
   volumes:
   - name: config
    configMap:
     name: {{ template "fullname" . }}
   - name: data
   {{- if .Values.persistence.enabled }}
    persistentVolumeClaim:
     claimName: {{ .Values.persistence.existingClaim | default (include "fullname" .) }}
   {{- else }}
    emptyDir: {}
   {{- end -}}

Používá perzistentní volume, jehož template je zde:

tomas@jump:~/wordpress$ cat charts/mariadb/templates/pvc.yaml
{{- if and .Values.persistence.enabled (not .Values.persistence.existingClaim) }}
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "fullname" . }}
  chart: "{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}"
  release: "{{ .Release.Name }}"
  heritage: "{{ .Release.Service }}"
 annotations:
 {{- if .Values.persistence.storageClass }}
  volume.beta.kubernetes.io/storage-class: {{ .Values.persistence.storageClass | quote }}
 {{- else }}
  volume.alpha.kubernetes.io/storage-class: default
 {{- end }}
spec:
 accessModes:
  - {{ .Values.persistence.accessMode | quote }}
 resources:
  requests:
   storage: {{ .Values.persistence.size | quote }}
{{- end }}

K databázi se přistupuje přes Kubernetes Service a i její template můžeme prozkoumat:

tomas@jump:~/wordpress$ cat charts/mariadb/templates/svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "fullname" . }}
  chart: "{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}"
  release: "{{ .Release.Name }}"
  heritage: "{{ .Release.Service }}"
spec:
 type: {{ .Values.serviceType }}
 ports:
 - name: mysql
  port: 3306
  targetPort: mysql
 selector:
  app: {{ template "fullname" . }}

Velmi podobně se řeší template pro samotný Wordpress.

tomas@jump:~/wordpress$ cat templates/deployment.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "fullname" . }}
  chart: "{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}"
  release: "{{ .Release.Name }}"
  heritage: "{{ .Release.Service }}"
spec:
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: {{ template "fullname" . }}
  spec:
   containers:
   - name: {{ template "fullname" . }}
    image: "{{ .Values.image }}"
    imagePullPolicy: {{ default "" .Values.imagePullPolicy | quote }}
    env:
    - name: ALLOW_EMPTY_PASSWORD
    {{- if .Values.allowEmptyPassword }}
     value: "yes"
    {{- else }}
     value: "no"
    {{- end }}
    - name: MARIADB_ROOT_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "mariadb.fullname" . }}
       key: mariadb-root-password
    - name: MARIADB_HOST
     value: {{ template "mariadb.fullname" . }}
    - name: MARIADB_PORT_NUMBER
     value: "3306"
    - name: WORDPRESS_DATABASE_NAME
     value: {{ default "" .Values.mariadb.mariadbDatabase | quote }}
    - name: WORDPRESS_DATABASE_USER
     value: {{ default "" .Values.mariadb.mariadbUser | quote }}
    - name: WORDPRESS_DATABASE_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "mariadb.fullname" . }}
       key: mariadb-password
    - name: WORDPRESS_USERNAME
     value: {{ default "" .Values.wordpressUsername | quote }}
    - name: WORDPRESS_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "fullname" . }}
       key: wordpress-password
    - name: WORDPRESS_EMAIL
     value: {{ default "" .Values.wordpressEmail | quote }}
    - name: WORDPRESS_FIRST_NAME
     value: {{ default "" .Values.wordpressFirstName | quote }}
    - name: WORDPRESS_LAST_NAME
     value: {{ default "" .Values.wordpressLastName | quote }}
    - name: WORDPRESS_BLOG_NAME
     value: {{ default "" .Values.wordpressBlogName | quote }}
    - name: SMTP_HOST
     value: {{ default "" .Values.smtpHost | quote }}
    - name: SMTP_PORT
     value: {{ default "" .Values.smtpPort | quote }}
    - name: SMTP_USER
     value: {{ default "" .Values.smtpUser | quote }}
    - name: SMTP_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: {{ template "fullname" . }}
       key: smtp-password
    - name: SMTP_USERNAME
     value: {{ default "" .Values.smtpUsername | quote }}
    - name: SMTP_PROTOCOL
     value: {{ default "" .Values.smtpProtocol | quote }}
    ports:
    - name: http
     containerPort: 80
    - name: https
     containerPort: 443
    livenessProbe:
     httpGet:
      path: /wp-login.php
      port: http
     initialDelaySeconds: 120
     timeoutSeconds: 5
     failureThreshold: 6
    readinessProbe:
     httpGet:
      path: /wp-login.php
      port: http
     initialDelaySeconds: 30
     timeoutSeconds: 3
     periodSeconds: 5
    volumeMounts:
    - mountPath: /bitnami/apache
     name: wordpress-data
     subPath: apache
    - mountPath: /bitnami/wordpress
     name: wordpress-data
     subPath: wordpress
    - mountPath: /bitnami/php
     name: wordpress-data
     subPath: php
    resources:
{{ toYaml .Values.resources | indent 10 }}
   volumes:
   - name: wordpress-data
   {{- if .Values.persistence.enabled }}
    persistentVolumeClaim:
     claimName: {{ template "fullname" . }}
   {{- else }}
    emptyDir: {}
   {{ end }}

Opět najdete definici i pro perzistentní Volume a také Service. Navíc je tu definice Ingress, což je Kubernetes řešení pro získání externího přístupu na službu (Kubernetes se domluví s Azure Load Balancer):

tomas@jump:~/wordpress$ cat templates/ingress.yaml
{{- if .Values.ingress.enabled -}}
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "fullname" . }}
  chart: "{{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}"
  release: "{{ .Release.Name }}"
  heritage: "{{ .Release.Service }}"
 annotations:
  {{- range $key, $value := .Values.ingress.annotations }}
   {{ $key }}: {{ $value | quote }}
  {{- end }}
spec:
 rules:
  - host: {{ .Values.ingress.hostname }}
   http:
    paths:
     - path: /
      backend:
       serviceName: {{ template "fullname" . }}
       servicePort: 80
{{- if .Values.ingress.tls }}
 tls:
{{ toYaml .Values.ingress.tls | indent 4 }}
{{- end -}}
{{- end -}}

Zkusme jednoduchý Helm Chart

Nechme Helm vytvořit jednoduchou kostru pro Chart, který v rámci příkladu bude nginx kontejner.

helm create mujtest

Prohlédněte si strukturu, zejména jednotlivé templaty. Následně pojďme tento Chart nainstalovat s tím, že si zapneme Ingress, tedy požádáme Kubernetes o přiřazení externí balancované public IP z Azure Load Balancer.

tomas@jump:~$ cd mujtest/
tomas@jump:~/mujtest$ helm install . --name mujtest --set ingress.enabled=true,service.type=LoadBalancer
NAME:  mujtest
LAST DEPLOYED: Mon Jun 26 11:06:03 2017
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED

RESOURCES:
==> v1beta1/Ingress
NAME       HOSTS        ADDRESS PORTS AGE
mujtest-mujtest chart-example.local 80    1s

==> v1/Service
NAME       CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S)    AGE
mujtest-mujtest 10.0.32.62   80:30506/TCP 1s

==> v1beta1/Deployment
NAME       DESIRED CURRENT UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
mujtest-mujtest 1    1    1      0     1s


NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
   NOTE: It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
      You can watch the status of by running 'kubectl get svc -w mujtest-mujtest'
 export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default mujtest-mujtest -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
 echo http://$SERVICE_IP:80

Po chvilce si zjistíme veřejnou IP a zkusíme se připojit prohlížečem.

tomas@jump:~/mujtest$ kubectl get services
NAME       CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)           AGE
kubernetes    10.0.0.1          443/TCP           2h
mujtest-mujtest  10.0.32.62   40.114.150.4   80:30506/TCP         4m
mujwp-mariadb   10.0.65.25         3306/TCP           2h
mujwp-wordpress  10.0.200.140  137.116.197.194  80:32674/TCP,443:32156/TCP  2h

Vyzkoušejme si teď využít Kubernetes ConfigMap k tomu, abychom v rámci instalaci zajistili jednoduchý statický obsah pro webovky. Nejprve zrušte předchozí deployment Helmu.

helm delete mujtest --purge

Vytvořte tento soubor:

nano templates/configmap.yaml

Toto bude obsah našeho souboru. V zásadě říkáme, že obsah soubor index.html si chceme vzít z proměnné index v našem Values.yaml souboru (nebo z příkazové řádky při instalaci).

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  heritage: {{ .Release.Service }}
  release: {{ .Release.Name }}
  chart: {{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version }}
  app: {{ template "name" . }}
data:
 index.html: {{ .Values.index | quote }}

Tuto konfigurační mapu může namountovat do kontejneru na místo, kam si nginx dává obsah webových stránek. Za tím účelem potřebujeme změnit deployment.yaml šablonu - nastavíme mountpoint a také specifikujeme volume. Celý soubor vypadá takhle:

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: {{ template "fullname" . }}
 labels:
  app: {{ template "name" . }}
  chart: {{ .Chart.Name }}-{{ .Chart.Version | replace "+" "_" }}
  release: {{ .Release.Name }}
  heritage: {{ .Release.Service }}
spec:
 replicas: {{ .Values.replicaCount }}
 template:
  metadata:
   labels:
    app: {{ template "name" . }}
    release: {{ .Release.Name }}
  spec:
   containers:
    - name: {{ .Chart.Name }}
     image: "{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag }}"
     imagePullPolicy: {{ .Values.image.pullPolicy }}
     ports:
      - containerPort: {{ .Values.service.internalPort }}
     volumeMounts:
      - mountPath: /usr/share/nginx/html
       name: wwwdata-volume
     livenessProbe:
      httpGet:
       path: /
       port: {{ .Values.service.internalPort }}
     readinessProbe:
      httpGet:
       path: /
       port: {{ .Values.service.internalPort }}
     resources:
{{ toYaml .Values.resources | indent 12 }}
  {{- if .Values.nodeSelector }}
   nodeSelector:
{{ toYaml .Values.nodeSelector | indent 8 }}
  {{- end }}
   volumes:
    - name: wwwdata-volume
     configMap:
      name: {{ template "fullname" . }}

Teď už zbývá jen nainstalovat tento Chart a předat mu naše parametry.

helm install . --name dalsitest --set ingress.enabled=true,service.type=LoadBalancer,index="Tohle je moje webovka"

Zjistíme si veřejnou adresu.

tomas@jump:~/mujtest$ kubectl get services
NAME        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)           AGE
dalsitest-mujtest  10.0.247.205  52.174.240.147  80:30206/TCP         1m
kubernetes     10.0.0.1          443/TCP           1d
mujwp-mariadb    10.0.65.25         3306/TCP           1d
mujwp-wordpress   10.0.200.140  137.116.197.194  80:32674/TCP,443:32156/TCP  1d

Připojte se na ni. Měli bychom zjistit, že se nám podařilo vytvořit Helm, který nainstaluje nginx, z Azure si Kubernetes získá veřejnou adresu a v kontejneru je nastrčen náš statický obsah.

Povedlo se!

 Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes