Kubernetes prakticky: nasazení kontejnerů s Pod, Deployment a Service

V dnešním díle si spustíme nějaké kontejnery. Zatím se nebudeme trápit síťařinou, spíš si projdeme základní koncepty Podů, Deploymentů a zkusíme nějaký upgrade nasazené služby za provozu.

Váš první kontejner běžící v Kubernetes

V minulých dílech jsme si v Azure vytvořili AKS a umíme se do Kubernetes připojit jeho příkazovou řádkou kubectl. To můžeme použít ke spuštění našeho prvního kontejneru. Začneme jednoduchým imperativním způsobem, ale to je jen pro úvod - pak už budeme používat desired state předpisy v YAML, které zásadně doporučuji, protože jsou daleko blíž tomu, jak je Kubernetes vymyšlen (a ostatně kubectl příkazy stejně ve finále v clusteru vytvoří desired state předpis). Při založení kontejneru příkazem kubectl run použijeme restart politiku Never. Tím říkáme, že od clusteru zatím nechceme žádnou další pomoc - tedy chceme vytvořit skutečně jen jeden Pod (prozatím berme jako jeden kontejner). Každý kontejner je nastartován s nějakým procesem a ten když skončí svůj běh, skončí i kontejner a nám je to zatím jedno.

Vytvořte ve svém clusteru Ubuntu kontejner a jako proces použijeme bash s krátkým skriptem, který něco vypíše na obrazovku, chvíli spí a pak se ukončí.

kubectl run spanek --image ubuntu \
  --restart Never \
  --command -- bash -c 'echo startuji; sleep 60; echo koncim'

Rychle se podívejme na stream událostí o Podech.

kubectl get pods -w
NAME   READY   STATUS       RESTARTS  AGE
spanek  0/1    ContainerCreating  0     1s
spanek  1/1    Running       0     3s
spanek  0/1    Completed      0     1m

Všimněte si, že Pod byl nejdřív ve stavu ContainerCreating. V této fázi stahoval Kubernetes obraz Ubuntu kontejneru z Docker Hub. Následně ho spustil s tím, že předal uvnitř řízení procesu bash s naším skriptem. Po minutě ovšem skript skončil a protože jsme měli restart politiku Never, nic dalšího už se nedělo. Kontejnerový běh je ukončen.

Podívejme se na logy.

kubectl logs spanek
startuji
koncim

Máme je! U kontejnerů je velmi vhodné psát veškeré informace aplikace do stdout a stderr, protože to pak sám Kubernetes dokáže zachytávat (a AKS následně můžete integrovat s Log Analytics pro agregaci logů ze všech kontejnerů). Pokud píšete logy do lokálního souboru, do Kubernetes se nedostanou. Ideální je nastavit aplikaci tak, aby psala do stdout/stderr (tak je tomu třeba u NGINX kontejnerového image) a pokud to z nějakého důvodu nejde (například máte binárku a nic s tím neuděláte, píše prostě do souboru) tak doporučuji třeba nasadit pomocný kontejner (do stejného podu - jde o tzv. Side Car pattern, o kterém se pobavíme jindy), který bude sdílet Pod a uvidí na soubor s logem, který bude tailovat do stdout (ukážeme si jindy). Samozřejmě je tu i varianta logování přes Kubernetes obejít a napojit aplikaci třeba rovnou do Application Insights.

Pod teď můžeme smazat.

kubectl delete pod spanek

Zkusme něco trochu zajímavějšího - webový server v kontejneru. Použijeme zase standardní image z Docker Hubu a v příkazu run nebudeme uvádět restart politiku (takže se použije výchozí) a exponujeme port 80.

kubectl run webik --image nginx --port 80

Vypišme si teď Pody.

kubectl get pods
NAME           READY   STATUS  RESTARTS  AGE
webik-7c8f7c8c74-4wxtt  1/1    Running  0     19s

Hmm, jmenuje se nějak divně. Je to tím, že tentokrát jsme nechali Kubernetes starat se o zdraví našeho kontejneru (podrobnosti health checků si probereme jindy). Zjednodušeně řečeno pokud by Pod z nějakého důvodu umřel (rozbil by se Kubernetes node, na kterém běží nebo havaroval nginx proces), Kubernetes sjedná nápravu.

Prohlédněme si tedy deployment.

kubectl get deployments
NAME   DESIRED  CURRENT  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
webik   1     1     1      1      50s

Kubernetes tedy hlídá, že realita odpovídá požadovanému stavu (čili jednomu běžícímu kontejneru).

Sestřelme teď tento pod a rychle si vypišme proud změn v podech.

kubectl delete pod webik-7c8f7c8c74-4wxtt

kubectl get pods -w
NAME           READY   STATUS       RESTARTS  AGE
webik-7c8f7c8c74-4wxtt  1/1    Terminating     0     25s
webik-7c8f7c8c74-dlhc5  0/1    ContainerCreating  0     1s
webik-7c8f7c8c74-4wxtt  0/1    Terminating  0     25s
webik-7c8f7c8c74-dlhc5  1/1    Running  0     4s

Jak vidíte Kubernetes Deployment ihned nastartoval jiný kontejner (Pod).

A funguje nám vůbec ten web? O síťařině se budeme podrobně bavit jindy (Pod nemá konektivitu zvenku), ale pro jednoduchý test můžeme využít kubectl funkce forwardování portů z vašeho notebooku do Kubernetes clusteru zabezpečeným tunelem. Nastartujte tunelování Pod z jeho portu 80 na váš lokální port 8080.

kubectl port-forward webik-7c8f7c8c74-dlhc5 8080:80

V jiném okně nebo ve vašem prohlížeči se teď můžete na lokálu podívat na výchozí NGINX stránku.

curl 127.0.0.1:8080

Kromě aktuálně spuštěného procesu můžeme také skočit přímo do běžícího kontejneru a spustit v něm nějaký další proces/příkaz. Tady ale musím upozornit na jednu zásadní věc. Kontejnery by vždy měly být přísně immutable. Nikdy neprovádějte modifikace v běžícím kontejneru; pokud potřebujete něco změnit, vytvořte novou verzi image. Přesto někdy může být vstup do kontejneru dobrá věc pro troubleshooting. Pro zkoušku tedy vyvoláme bash a to v interaktivním režimu (tedy něco jako kdybychom se přes SSH přihlásili do běžného VMka) a modifikujeme výchozí NGINX webovou stránku (jen pro zkoušku - je to špatný postup, kontejner má být immutable).

kubectl exec webik-7c8f7c8c74-dlhc5 -it -- bash
root@webik-7c8f7c8c74-dlhc5:/# echo Moje nova stranka > /usr/share/nginx/html/index.html
root@webik-7c8f7c8c74-dlhc5:/# exit

Přes port-forward ověřte, že teď dostáváme novou stránku.

curl 127.0.0.1:8080
Moje nova stranka

Výborně!

Použití desired state předpisů

Jeden Pod

Imperativní příkazy typu kubectl run jsou fajn na rychlou zkoušku, ale rozhodně je nedoporučuji běžně používat. Kubernetes je navržen jako desired state model a ten je mu nejlépe zadávat jako YAML předpis. Ten vám totiž může zůstat uložený, můžete ho verzovat třeba v gitu a zcela tím odpadají myšlenky typu jak zálohovat konfigurace a podobné záležitosti. Desired state předpis je "spustitelná dokumentace", z které kdykoli obnovíte stav nastavení Kubernetes objektů. Ostatně i imperativní příkazy vedou na YAML desired state předpisy. Pokud chcete, můžete se na ně podívat, ale vězte, že v nich je víc podrobností, než je pro definici potřeba + některé stavové informace.

kubectl get deployment/webik -o yaml

My tedy začneme od začátku a ukážeme si založení jednoduché instance kontejneru ubuntu. Já použiji image tutum/curl, který je postaven na základním ubuntu image a přidává k němu curl utilitku (ta se nám bude později hodit). Jak tedy vypadá definice Podu v deklarativní podobě? Takhle:

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: ubuntu
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: tutum/curl
   command: ["tail"]
   args: ["-f", "/dev/null"]

Kind říká typ Kubernetes objektu (dnes uvidíme Pod, Deployment a Service, ale jsou i další). API version říká k jaké verzi implementace objektu se vztahuje (jak se Kubernetes vyvíjí, mohou se některé aspekty třeba Podu měnit a to lze zachytit verzí API a zajistit tak kompatibilitu) - to najdete vždy v dokumentaci. Metadata jsou další údaje, pro nás je teď podstatné jen jméno Podu. Pak už je sekce spec se specifikací podu. V něm je pole objektů containers (Pod jich totiž může obsahovat víc) a v ní máme jeden s názvem ubuntu, image je tutum/curl a následuje určení procesu, se kterým má kontejner nastartovat. U některých obrazů to dělat nemusíte, protože v obrazu je to připraveno (třeba u nginx). Já použiji příkaz tail a jako argumenty bude mít -f /dev/null. Dochází vám proč? Kontejner potřebuji jen na testování a budu do něj později skákat přes kubectl exec a něco z něj zkoušet. K tomu ale potřebuji, aby mi běžel - tzn. hledám proces, který pořád poběží (bude udržovat kontejner nahoře) a tohle je dobrá volba.

Předpis si uložím do souboru podUbuntu.yaml a vytvoříme si tento zdroj.

kubectl apply -f podUbuntu.yaml

Po chvilce nám Pod pojede.

kubectl get pods
NAME   READY   STATUS  RESTARTS  AGE
ubuntu  1/1    Running  0     4m

Deployment webové aplikace

Pro webovou aplikaci použiji svůj jednoduchý image (tkubica/web:1), který hostuje web server na portu 3000 a vrací text označující verzi aplikace a také GUID instance. Budu chtít použít Deployment (ať se vše samo opravuje) a také ne jednu, ale hned tři instance kvůli rozdělení zátěže. Můj Deployment předpis vypadá takhle:

apiVersion: apps/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: mujweb-deployment
spec:
 replicas: 3
 template:
  metadata:
   labels:
    app: mujweb
  spec:
   containers:
   - name: mujweb-container
    image: tkubica/web:1
    ports:
    - containerPort: 3000

Co se tam děje? Kind objektu je Deployment, v metadatech je jeho název, zajímavá je až spec. V té říkám, že chci tři repliky (instance toho stejného kontejnerového obrazu). Dále určuji šablonu pro každou instanci a všimněte si, že tato šablona odpovídá definici Podu tak, jak už ji známe. Co je navíc je položka labels, která přidává k podu nějakou nálepku (to bude za chvilku dost důležité, uvidíte). V definici kontejneru ještě navíc definuji port, na kterém web server běží. Uložím si soubor jako deploymentWebV1.yaml a pošlu do Kubernetes.

kubectl apply -f deploymentWebV1.yaml

Po chvilce jsou všechny Pody nahoře.

kubectl get pods
NAME                 READY   STATUS  RESTARTS  AGE
mujweb-deployment-5994cdf47b-kzfgm  1/1    Running  0     9m
mujweb-deployment-5994cdf47b-pq5kj  1/1    Running  0     9m
mujweb-deployment-5994cdf47b-zv8x8  1/1    Running  0     7m
ubuntu                1/1    Running  0     15m

Hmm, tak možná bych ale nakonec těch instancí chtěl pět. Není problém - upravme v souboru řádek replicas:5 (pokud používáte version control tak před tím zacommitujte existující stav... nebo vytvořme jiný soubor) a pošleme do Kubernetes.

kubectl apply -f deploymentWebV1.yaml
deployment.apps "mujweb-deployment" configured

$ kubectl get pods
NAME                 READY   STATUS  RESTARTS  AGE
mujweb-deployment-5994cdf47b-8rqp2  1/1    Running  0     9s
mujweb-deployment-5994cdf47b-kzfgm  1/1    Running  0     12m
mujweb-deployment-5994cdf47b-pq5kj  1/1    Running  0     12m
mujweb-deployment-5994cdf47b-psbcj  1/1    Running  0     9s
mujweb-deployment-5994cdf47b-zv8x8  1/1    Running  0     10m
ubuntu                1/1    Running  0     18m

Balancing a vytvoření služby (Service)

Je sice fajn, že máme kontejner v několika instancích, ale ty dohromady tvoří jednu službu (balancovaný web například) a my máme jen pět samostatných podů a jejich IP adresy. Chtěli bychom je všechny zahrnout pod jednu virtuální IP adresu, přiřadit jim DNS jméno a balancovat provoz na instance. Samozřejmě pokud se změní počet replik, chceme automaticky zařadit či vyřadit instance z balancovací skupiny. Neřešme externí konektivitu (o tom jindy), zaměřme se zatím jen na účely uvnitř clusteru.

Tohle pro nás udělá koncept Service. Bude vypadat takhle:

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: mujweb-service
spec:
 selector:
  app: mujweb
 ports:
 - protocol: TCP
  port: 80
  targetPort: 3000

Co se tam děje? Name je tentokrát důležité, protože bude sloužit pro service discovery uvnitř clusteru. Kubernetes pro účely vnitřku má svou dynamickou DNS a ostatní kontejnery najdou tuto službu pod DNS názvem. Druhá zajímavá věc je selector. To je způsob, jak Kubernetes pozná, na které kontejnery má provoz balancovat. Žádné IP adresy a podobné neflexibilní věci - selector se zajímá jen o label. Kontejnery se správnou nálepkou se do balancování zařadí. Poslední definujeme síťově o co jde a v mém případě chci službu běžet na portu 80 s tím, že backend (web server v kontejnerech) mi běží na portu 3000.

Pošleme definici do Kubernetes.

kubectl apply -f serviceWeb.yaml

Podívejme se na Service.

kubectl get service
NAME       TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
kubernetes    ClusterIP  10.0.0.1    <none>    443/TCP  23h
mujweb-service  ClusterIP  10.0.196.123  <none>    80/TCP  11s

Naší službu mujweb-service vidíme a má i IP adresu, ale pouze pro interní účely (o dalších možnostech jindy). Mohli bychom tedy skočit do našeho Ubuntu kontejneru a zjistit, jestli je služba uvnitř clusteru skutečně dostupná.

kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service
<h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 0ffc2abd-1fe4-4c67-ba85-204abb4d6ec8
</h1>$

Funguje! A dokonce balancuje, zkuste to víckrát a dostanete odpověď od různých instancí.

$ kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service
<h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 11234f15-66f8-456a-9950-5a062398b224
</h1>$ kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service
<h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 0ffc2abd-1fe4-4c67-ba85-204abb4d6ec8
</h1>$ kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service
<h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 0ffc2abd-1fe4-4c67-ba85-204abb4d6ec8
</h1>$ kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service
<h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 2baebfb4-22af-4ba9-8d85-d3137d4f2f3b
</h1>$ kubectl exec ubuntu -- curl -s mujweb-service

Rolling upgrade

Říkal jsem, že kontejner má být immutable. Já tady mám novou verzi aplikace a ta bude vracet Version 2. Jak ji nasadím? Tato nová verze bude mít nový kontejnerový obraz (o jejich tvorbě a práci s Azure Container Registry také někdy jindy podrobněji) a uložím do stejného názvu, ale s jiným tagem, tedy tkubica/web:2. Nejprve si připravím modifikovaný YAML soubor s názvem deploymentWebV2.yaml, kde změním jen tag image.

apiVersion: apps/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: mujweb-deployment
spec:
 replicas: 5
 template:
  metadata:
   labels:
    app: mujweb
  spec:
   containers:
   - name: mujweb-container
    image: tkubica/web:2
    ports:
    - containerPort: 3000

V jiném okně si teď spustíme kontinuální přístupy na službu z kontejneru ubuntu.

kubectl exec ubuntu -- bash -c 'while true; do curl -s mujweb-service; sleep 0.3; done'

V původním okně aplikujeme nový předpis a rychle si vypíšeme proud změn stavu Podů.

kubectl apply -f deploymentWebV2.yaml
deployment.apps "mujweb-deployment" configured
$ kubectl get pods -w
NAME                 READY   STATUS       RESTARTS  AGE
mujweb-deployment-56865c86b9-6v4lg  0/1    ContainerCreating  0     3s
mujweb-deployment-56865c86b9-9w449  0/1    ContainerCreating  0     3s
mujweb-deployment-56865c86b9-g6spw  0/1    ContainerCreating  0     3s
mujweb-deployment-5994cdf47b-8rqp2  1/1    Running       0     18m
mujweb-deployment-5994cdf47b-kzfgm  1/1    Running       0     31m
mujweb-deployment-5994cdf47b-pq5kj  1/1    Running       0     31m
mujweb-deployment-5994cdf47b-zv8x8  1/1    Running       0     28m
ubuntu                1/1    Running       0     37m
mujweb-deployment-56865c86b9-6v4lg  1/1    Running  0     14s
mujweb-deployment-5994cdf47b-8rqp2  1/1    Terminating  0     18m
mujweb-deployment-56865c86b9-644lg  0/1    Pending  0     0s
mujweb-deployment-56865c86b9-644lg  0/1    Pending  0     0s
mujweb-deployment-56865c86b9-644lg  0/1    ContainerCreating  0     0s
mujweb-deployment-56865c86b9-9w449  1/1    Running  0     15s
mujweb-deployment-5994cdf47b-zv8x8  1/1    Terminating  0     28m
mujweb-deployment-56865c86b9-p6v4w  0/1    Pending  0     0s
mujweb-deployment-56865c86b9-p6v4w  0/1    Pending  0     0s
mujweb-deployment-56865c86b9-p6v4w  0/1    ContainerCreating  0     0s
mujweb-deployment-5994cdf47b-zv8x8  0/1    Terminating  0     28m
mujweb-deployment-56865c86b9-g6spw  1/1    Running  0     17s
mujweb-deployment-56865c86b9-644lg  1/1    Running  0     3s
mujweb-deployment-5994cdf47b-pq5kj  1/1    Terminating  0     31m
mujweb-deployment-5994cdf47b-8rqp2  0/1    Terminating  0     19m
mujweb-deployment-5994cdf47b-kzfgm  1/1    Terminating  0     31m
mujweb-deployment-5994cdf47b-pq5kj  0/1    Terminating  0     31m
mujweb-deployment-56865c86b9-p6v4w  1/1    Running  0     3s
mujweb-deployment-5994cdf47b-kzfgm  0/1    Terminating  0     31m

Co se dělo? Kubernetes postupně přidával kontejnery v nové verzi a když byly nahoře ukončil některé stávající, následně přidal další v nové verzi a tak postupně až bylo všechno přemigrováno. To je ukázka immutable vlastností. Nemodifikujete běžící kontejnery, ale vytváříte nové, které původní nahrazují.

Co se dělo v přístupech na službu? Nejprve to vracelo pořád verzi 1, pak po nějaký okamžik někdy 1 a někdy 2 a když byl rolling upgrade hotový, už je to pochopitelně jen verze 2.

</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 11234f15-66f8-456a-9950-5a062398b224
</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server f7c475dc-7c0a-4759-8412-328e37fb2e61
</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 0ffc2abd-1fe4-4c67-ba85-204abb4d6ec8
</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server f7c475dc-7c0a-4759-8412-328e37fb2e61
</h1><h1>Welcome to Version 2<br><br>This is server 577a6d31-7f5f-4a45-99f1-30a7a4183e25
</h1><h1>Welcome to Version 2<br><br>This is server 577a6d31-7f5f-4a45-99f1-30a7a4183e25
</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 11234f15-66f8-456a-9950-5a062398b224
</h1><h1>Welcome to Version 1<br><br>This is server 11234f15-66f8-456a-9950-5a062398b224
</h1><h1>Welcome to Version 2<br><br>This is server 84bc8904-c914-41dc-bd81-1bc37bd70623
</h1><h1>Welcome to Version 2<br><br>This is server 577a6d31-7f5f-4a45-99f1-30a7a4183e25
</h1><h1>Welcome to Version 2<br><br>This is server 577a6d31-7f5f-4a45-99f1-30a7a4183e25

Samozřejmě ne vždy jsou vaše aplikace schopné se vypořádat s tím, že v nějakém krátkém období mohou dostat odpověď ze staršího i nového systému. Možná někdy nová verze znamená i migraci databáze a současný běh obou není možný. Pak to samozřejmě budete řešit jinak, třeba s nějakou kratičkou odstávkou. Ale pro stateless webové služby, koncept mikroslužeb a častých releasů (časté, ale malé non-breaking změny) je to perfektní koncept. Mimochodem upgrade strategii můžete i trochu nastavit a technik je víc, ale o tom v detailu jindy.

 

Dnes to bylo hodně úvodní a přestože vám jistě řada věcí vrtá hlavou, základní koncept se snad podařilo odhalit. Jak je to ale se síťařinou a přístupem do služeb v clusteru? A jak řešit privátní kontejnerové obrazy, ukládat je, vytvářet je, řešit jejich bezpečnost? A co TLS certifikáty a URL routing? O co stavové služby jako je databáze? A co cron joby typu zálohovací skripty? A jak řešit monitoring a sběr logů? Takových otázek je ale ještě mnohem víc. A na všechny chci dát odpověď, vracejte se pro další porci Kubernetes a zkuste si AKS v Azure ještě dnes.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes