Kubernetes a Windows kontejnery v Azure

Víte, že populární orchestrátor kontejnerů může nejen ovládat Linuxový svět, ale také Windows kontejnery ve Windows OS? A že si tohle můžete vyzkoušet (zatím jako neprodukční preview) na kliknutí s Azure Container Service? A že je to všechno krásně napojeno na Azure networking? Dnes si to vyzkoušíme.

Azure Container Service a Windows hostitel

ACS je služba, která pro vás vytvoří a škáluje cluster s vybraným open source orchestrátorem - DC/OS, Swarm nebo Kubernetes. Právě poslední zmíněný už v preview podporuje Windows hostitele.

Pro dnešní ukázku jsem použil Azure CLI 2.0 běžící v mém Linux subsystému v rámci Windows 10. Vytvořil jsem resource group a sestavil v ní malý Kubernetes cluster s jedním Windows agentem (hostitelem).

az group create -n kubewin -l westeurope
az acs create --orchestrator-type kubernetes -g kubewin -n kubewin --dns-prefix=mojekubewin --agent-count=1 --windows --admin-username tomas --admin-password Azure12345678 -l westeurope 

Pak jsem si nainstaloval kubectl, tedy ovládací příkaz pro Kubernetes clustery. Můžete to udělat přímo z Azure CLI (ale v případě Linux subsystému ve Windows 10 musíte mít Azure CLI nainstalované i pod root účtem) nebo použít postup na stránkách Kubernetes.

sudo az acs kubernetes install-cli

Stáhněte si parametry pro bezpečené připojení vašeho clusteru.

az acs kubernetes get-credentials --resource-group kubewin --name kubewin

A už běžíme, vyzkoušejte načíst nody.

$ kubectl get nodes
NAME          STATUS  AGE    VERSION
857a6acs9000      Ready   2h    v1.5.3-8+e44bcb2f1f19d3
k8s-master-857a68f5-0  Ready   2h    v1.5.3

Spustíme Windows kontejner s IIS

Použijeme příkaz run pro stažení a spuštění IIS kontejneru ve třech kopiích v našem clusteru (tedy deployment v Kubernetes terminologii).

$ kubectl run mojeiis --image=microsoft/iis

$ kubectl get pods
NAME                       READY     STATUS    RESTARTS   AGE
mojeiis-1247386878-dqv7b   1/1       Running   0          15m
mojeiis-1247386878-g94bj   1/1       Running   0          15m
mojeiis-1247386878-w6ppk   1/1       Running   0          15m

Po nějaké době budou kontejnery (přesněji pody s kontejnerem) nahoře a my si můžeme zjistit IP adresu jednoho z nich.

$ kubectl describe pod mojeiis-1247386878-dqv7b | grep IP
IP: 10.244.1.113

Jak už jsem na tomto blogu psal, v ACS využíváte Azure networking přímo pro kontejnery. Jinak řečeno kontejnery jsou přímo součástí vašeho VNETu! Pakliže tedy například v kontejnerech poběží front-end, ale transakční databázi chcete z různých důvodů provozovat ve VM, klidně můžete mít přímou kontektivitu mezi VM a kontejnery. Jsou totiž ve stejném VNETu - žádná NAT a podobné nepěknosti. Nastartoval jsem v Kubernetes VNET obyčejnou Windows VM a z ní jsem schopen přistoupit přímo na konkrétní kontejner.

Stejně jako v případě Linux hostitelů podporuje Kubernetes nejen koncept IP pro kontejnery z VNETu, ale také je součástí ACS deploymentu driver pro Azure Load Balancer pro koncept služeb. Vezmeme teď deployment našich IIS kontejnerů (chtěli jsme tři repliky) a vytvoříme službu, tedy chceme na ně balancovat provoz. Kubernetes požádá Azure o součinnost a společně získají veřejnou adresu a nastaví vše potřebné jak v Kubernetes tak v Azure.

$ kubectl expose deployments mojeiis --port 80 --type=LoadBalancer
service "mojeiis" exposed

$ kubectl get services
NAME     CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
kubernetes  10.0.0.1   <none>      443/TCP    3h
mojeiis   10.0.196.35  52.233.170.243  80:32704/TCP  3m

Podívám se ze svého notebooku na tuto externí veřejnou adresu.

Právě jsme společně vytvořili Kubernetes cluster s Windows hostiteli, spustili v něm tři kopie kontejneru s IIS web serverem. Ty mají přímou adresovatelnost v rámci VNETu, takže Windows kontejnery mohou mluvit s libovolnou VM ve stejném VNETu. Pak jsme všechny kopie IIS vystrčili ven jako balancovanou službu s veřejně dostupnou adresou. Tohle všechno se dá zvládnout za pár minut - a pak že je to s těma kontejnerama složité :)Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes